Health-E, Balekane ba kgothalletswa ho itlhatlhohba – Karolo 2, 2 September 2004

by Khopotso Bodibe

Tlalehong ya rona ya ho qetela ya bophelo le HIV re utlwile ka projeke e ntjha Aforika Borwa ho kgothalletsa balekane ho fumana tsebo le ho nka teko mmoho ho tseba ka seemo sa bona le kokwana hloko ena. Bekeng ena re buisana le monna le mosadi ho ithuta ka moo morero ona tlasa projeke ya Tshwarisanang Centre e sepetleleng sa Chris Hani Baragwanath, motseng wa Soweto, o ba thusitseng ka teng.

NTOMBIKAYISE NDZINISA: I’m Ntombikayise Ndzinisa. I stay at Protea Glen… As a person who is HIV positive, me and my husband had a need to come to a place whereby we’d meet other couples who are having the same problem – if you can call it a problem – so that we can share and find out how other couples are living with this situation that we are living with. So far, it’s been great with us because we have met other couples.

ALBERT NDZINISA: I’m Albert Ndzinisa. I’m staying in Protea Glen… In this centre we learn a lot. Into em’coka nje kahle-kahle ngibone nje ukuthi sibaningi and then sibaningi si-open, sikanyekanye. We share everything about HIV. And then, ngikwaze nokubona ukuthi ama-families amaningi a phila njengoba nathi siphila. And then, sizo qhubeka siphile futhi. Nayo into engifike ngayifunda la kuyi-support group yethu.

NTOMBIKAYISE NDZINISA: I have learnt a lot, especially having my husband beside me… To have a husband who doesn’t mind… Most of the people think that he is also HIV positive, (and) that is why he chose me. Since we’ve been here it’s been great because he heard some other things, people telling him some other things – confusing things – although he never came to me angry. But he’d come to me asking me ‘hey, I’ve heard this and that. How do we go about it?’ And I’d say ‘no, please, if we go to Tshwarisanang Couples’ Counselling we’ll raise that together with other couples and we’ll talk about it there.’ And he’ll be patient again.

ALBERT NDZINISA: The other people told me about the condoms… Bathi kunesifo engizosithola mina uma ngiyuza amacondom endlini. Besengifik’ endlini ngiyabuza nami ‘mama ngaphandle abantu bathi amacondom abanga amakidneys ngoba a gcwalisa umoya esiswini. Into bengiyisaba bekube eyokuthi ngizabulawa izintso, ngafik’ endlini ngayishera. Ezinye e eziningi anginandaba nazo. Ngiyazi ukuthi icondom amascientists ayihlolile, angeke asinike into ezaphinde isigulise futhi.

NTOMBIKAYISE NDZINISA: Here at Tshwarisanang we’ve talked about how to eat (and) what to eat, how to take your medication if you are already on medication or you have to start medication, to go for (a) CD 4 count so that you’ll know that ‘now I must start the drugs.’

We’ve been taught that the condom, although it’s not 100 % safe, it’s better than not to use it all… As I’m a woman I must do my pap smear. He must use a condom. Those are the things that are going to make us live longer and to have a positive mind. Make it a point that you don’t tell yourself that ‘I’m HIV positive and HIV is going to kill me.’ Many things can kill me besides HIV.

ALBERT NDZINISA: On my side… iAIDS iyafana nje nezinye izifo… ngizofa already… ngiye ngim’tshele nonkosikazi wami… ukufa kunye nje… ufile… ukuphuma kom’phofumulo em’zimbeni, that’s all.

NTOMBIKAYISE NDZINISA: People must come out because you end up blaming each other instead of blaming HIV. And even if you can blame HIV, blaming is not going to take us anywhere. Be honest. I think you must tell your partner even if he’s going to dump you or what. It’s not a problem to be dumped. You’ve been dumped before. So, it’s up to him or her how he’s going to take it, as long as you are honest with it. You must be honest about HIV. Some people find out about it and they don’t tell their partners; and they are not using condoms; and they end up getting sick at the same time the both of them. What’s the use of that? You mustn’t get sick the both of you because you love each other. As I’m HIV positive, my husband wants me to live longer. I also want him to live longer. That’s how we see things. It’s all about to live a healthy life, not an HIV life. We don’t have an HIV life in our home. We have a normal, happy life with dreams… I appeal to people, please tell your partners about HIV. You owe (it to) them. They need to know.
    
   

 


Send mail to phillipa@cadre.org.za with questions or comments about this web site.